FMC B&H

Dokumenti FMC

Na osnovu člana 161. stav 4., a u vezi sa članom 236. Stav 1. alineja 34. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10), federalni ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK
O UVJETIMA, KAO I KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA DODJELU NAZIVA PRIMARIJUS

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uvjeti za lica koja konkurišu za dodjelu naziva primarijus, kao i kriteriji i postupak za dodjelu naziva primarijus.

Za dodjelu naziva primarijus mogu konkurisati doktori medicine specijalisti, doktori stomatologije specijalisti, magistri farmacije specijalisti, odnosno inžinjeri medicinske biohemije specijalisti koji ispunjavaju uvjete iz člana 161. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10), kao i uvjete utvrđene ovim pravilnikom. Naziv primarijus je društveno i stručno priznanje koje se dodjeljuje zdravstvenim radnicima iz stava 1. ovog člana za dugogodišnji i uspješan rad i postignute posebne rezultate na zaštiti zdravlja stanovništva, kao i razvoju zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Član 2.

Uvjeti za dodjelu naziva primarijus su:

 • najmanje 10 godina rada u svojstvu specijaliste, a nakon položenog specijalističkog ispita,
 • najmanje 10 objavljenih stručnih radova,
 • praktičan doprinos u unapređenju zdravstvene zaštite,
 • učešće u radu stručnih sastanaka, simpozija i kongresa (predavanje, poster prezentacije i sl.) iz oblasti
 • svog rada u zemlji i inostranstvu,
 • učešće u radu nadležne federalne komore iz oblasti zdravstva, kao i stručno-medicinskog udruženja specijalnosti čiji je član kandidat za dodjelu naziva primarijus, ukoliko je isto formirano,
 • provođenje u svom stručnom radu pravila-kodeksa medicinske etike i deontologije.
 • uspješni rezultati na stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika.

Član 3.

Uvjeti iz člana 2. ovog pravilnika, za svakog kandidata, evaluirat će se saglasno slijedećim kriterijima:

 • uspješnost desetogodišnjeg rada u svojstvu specijaliste, cijeni se s obzirom na doprinos unapređenju struke uvođenjem ili primjenom novih zdravstvenih tehnologija odnosno zdravstvenih metoda i postupaka koji se mogu koristiti u cilju unapređivanja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i liječenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, kao i primjeni sigurnih, kvalitetnih i efikasnih lijekova i medicinskih sredstava, medicinske opreme, medicinskih procedura i sl.,
 • uspješnost stručno-publicističkog rada, odnosno najmanje 10 objavljenih stručnih radova, cijeni se po: broju objavljenih radova u tematskim časopisima (zbornicima radova, časopisima stručno-medicinskih udruženja i komora, prezentacijama na kongresima, simpozijima i sl.). Kandidat za dodjelu naziva primarijus mora imati najmanje 2 (dva) stručna rada u kojima je prvi autor, kao i 8 (osam) radova u kojima je koautor; praktičan doprinos u unapređenju zdravstvene zaštite cijeni se s obzirom na stav stručnog vijeća zdravstvene ustanove u kojoj kandidat radi ili sam kandidat iscrpno obrazlaže, i to: čime je kandidat stručno doprinio unapređenju zdravstvene zaštite; u čemu je kandidatov doprinos u stručno-organizacijskom i razvojnom području; druge podatke značajne za ocjenu stručnog rada kandidata;
 • učešće u radu stručnih sastanaka, simpozija i kongresa (predavanje, poster prezentacije i sl.) iz oblasti svog rada u zemlji i inostranstvu cijeni se s obzirom na aktivno učešće na navedenim sastancima, simpozijima i kongresima, i to sa najmanje jednim predavanjem i najmanje jednom poster prezentacijom, kao i primjeni stečene edukacije u svom stručnom radu;
 • aktivno učešće u radu nadležne federalne komore iz oblasti zdravstva, kao i stručno-medicinskog udruženja specijalista čiji je član kandidat za dodjelu naziva primarijus ukoliko je isto formirano, koje se cijeni s obzirom na rad u tijelima komore odnosno udruženja, te učešću u svim aktivnostima federalne komore odnosno udruženja, a koja se odnose na unapređenje i zaštitu interesa svoje profesije, kao i zaštitu zdravlja građana;
 • provođenje u svom radu pravila - kodeksa medicinske etike i deontologije cijeni se s obzirom na njegovanje kodeksa medicinske etike i deontologije, te nesebičnost i humanost u odnosu prema pacijentima i saradnicima o čemu se dostavlja mišljenje etičkog komiteta zdravstvene ustanove, kao i potvrda nadležne federalne komore iz oblasti zdravstva da kandidatu za dodjelu naziva primarijus nisu izrečene kazne komore zbog kršenja etičkih principa struke u zadnjih 5 (pet) godina od dana podnošenja prijedloga za dodjelu naziva primarijus, a ukoliko federalna komora nije formirana prihvata se i potvrda nadležne kantonalne komore iz oblasti zdravstva. Izuzetno, kandidati za dodjelu naziva primarijus koji su zaposleni kod nositelja odobrenja za privatnu praksu ili su nositelji odobrenja za privatnu praksu, odnosno rade kod poslodavca u srodnim oblastima, ne dostavljaju mišljenje etičkog komiteta zdravstvene ustanove, već potpisanu i ovjerenu izjavu svog poslodavca da u svom radu nisu kršili pravila - kodeks medicinske etike i deontologije;
 • ostvareni uspješni rezultati na stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika cijeni se s obzirom na učestvovanje u teoretskom i stručnom osposobljavanju pripravnika i specijalizanata.

Član 4.

Izuzetno, doktoru medicine specijalisti, doktoru stomatologije specijalisti, magistru farmacije specijalisti, odnosno inžinjeru medicinske biohemije specijalisti sa najmanje 20 godina specijalističkog staža, koji je dao značajan doprinos razvoju i unapređenju zdravstva, te ostvario rezultate na području svog stručnog rada, može se priznati naziv primarijus i samo uz ispunjenje uvjeta iz člana 2. alineja 1, 3, 4, 5. i 6. ovog pravilnika.

Član 5.

Prijedlog za dodjelu naziva primarijus podnosi poslodavac kod kojeg je zaposlen doktor medicine specijalista, doktor stomatologije specijalista, magistar farmacije specijalista, odnosno inžinjer medicinske biohemije specijalista.

Prijedlog iz stava 1. ovog člana sadrži:

 • lične podatke kandidata,
 • ovjerenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu,
 • ovjerenu fotokopiju o položenom stručnom ispitu,
 • ovjerenu fotokopiju o položenom specijalističkom ispitu,
 • dokaz o desetogodišnjem radnom iskustvu u zvanju specijaliste,
 • mišljenje nadležne federalne komore iz oblasti zdravstva,
 • mišljenje stručno-medicinskog udruženja specijalnosti kojem kandidat pripada ukoliko je isto formirano,
 • iscrpno obrazloženje o uspješnosti desetogodišnjeg rada kandidata u svojstvu specijaliste,
 • podatke o objavljenim stručnim radovima, kao i izvodi iz časopisa u kojima su radovi objavljeni,
 • iscrpno obrazloženje o doprinosu u unapređenju zdravstvene zaštite izdato od stručnog vijeća zdravstvene ustanove u kojoj kandidat radi ili sam kandidat iscrpno obrazloži,
 • mišljenje etičkog komiteta zdravstvene ustanove o kandidatu za dodjelu naziva primarijus u pogledu primjene pravila - kodeksa medicinske etike i deontologije, odnosno izjava poslodavca, kao i potvrda nadležne federalne komore iz oblasti zdravstva da kandidatu za dodjelu naziva primarijus nisu izrečene kazne zbog kršenja etičkih principa struke u zadnjih 5 (pet) godina od dana podnošenja prijedloga za dodjelu naziva primarijus, a ukoliko federalna komora nije formirana prihvata se i potvrda nadležne kantonalne komore iz oblasti zdravstva,
 • iscrpno obrazloženje o uspješnosti na stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika,
 • stručna biografija kandidata.

Prijedlog za dodjelu naziva primarijus, za kandidata iz člana 4. ovog pravilnika, mora sadržavati sve podatke iz stava 2. ovog člana, izuzev podataka iz alineja 9. stav 2. ovog člana.

Član 6.

Objedinjen dokumentirani prijedlog iz člana 5. ovog pravilnika, poslodavac u oblasti zdravstva, kod kojeg je zaposlen doktor medicine specijalista, doktor stomatologije specijalista, magistar farmacije specijalista, odnosno inžinjer medicinske biohemije specijalista, dostavlja nadležnoj federalnoj komori iz oblasti zdravstva.

Objedinjeni dokumentirani prijedlog iz člana 5. ovog pravilnika za specijaliste iz stava 1. ovog člana, koji su zaposleni kod poslodavaca u srodnim oblastima, dostavlja se Federalnom ministarstvu zdravstva (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Nakon razmatranja i rasprave o dostavljenim prijedlozima iz stava 1. ovog člana, upravni odbor federalne komore iz oblasti zdravstva, upućuje svoje prijedloge, sa kompletnom dokumentacijom kandidata, Ministarstvu.

Prijedlozi iz st. 1. i 2. ovog člana moraju biti dostavljeni Ministarstvu do 01.03. tekuće godine.

Član 7.

Evaluaciju podnijetih dokumentiranih, urednih i blagovremenih prijedloga iz člana 6. ovog pravilnika obavlja stručna komisija (u daljem tekstu: Komisija) koju, za svaku kalendarsku godinu, imenuje federalni ministar zdravstva (u daljem tekstu: ministar) iz reda stručnjaka iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije.

Član 8.

Komisija je dužna razmotriti sve zaprimljene dokumentirane, uredne i blagovreme prijedloge za dodjelu naziva primarijus. Nakon evaluacije prijedloga iz stava 1. ovog člana, Komisija predlaže ministru listu kandidata za dodjelu naziva primarijus. Prilikom sačinjavanja liste iz stava 2. ovog člana Komisija se, pored uvjeta i kriterija utvrđenih čl. 2. i 3. ovog pravilnika, mora rukovoditi i kriterijima ravnomjerne zastupljenosti pojedinih specijalnosti doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije, kao i ravnomjerne zastupljenosti svih kantona Federacije.

Član 9.

Na osnovu podnijetog prijedloga iz člana 6. ovog pravilnika, kao i prijedloga liste kandidata za dodjelu naziva primarijus dostavljenog od Komisije, ministar donosi odluku o dodjeli naziva primarijus.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ministar može donijeti odluku o dodjeli naziva primarijus doktoru medicine specijalisti, doktoru stomatologije specijalisti, magistru farmacije specijalisti, odnosno inžinjeru medicinske biohemije specijalisti koji ispunjava uvjete iz člana 2, odnosno člana 4. ovog pravilnika i aktivno učestvuje u u provođenju razvojnih projekata odnosno programa za čiju implementaciju je odgovorno Ministarstvo.

Član 10.

Odluka o dodjeli naziva primarijus, koja predstavlja društveno i stručno priznanje, saglasno članu 1. stav 2. ovog pravilnika, uručuje se doktorima medicine specijalistima, doktorima stomatologije specijalistima, magistrima farmacije specijalistima, odnosno inžinjerima medicinske biohemije specijalistima povodom Svjetskog dana zdravlja koji se obilježava 7. aprila svake godine.

Odluka iz stava 1. ovog člana izdaje se na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika (Prilog br. 1.).

Član 11.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima i postupku priznavanja naziva primarijus ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/04, 61/04 i 13/08).

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a počinje se primjenjivati u postupku dodjele naziva primarijus u 2013. godini. Do početka primjene ovog pravilnika iz stava 1. ovog člana primjenjivat će se Pravilnik iz člana 11. ovog pravilnika, ali samo u dijelu odredbi koje nisu suprotne Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Broj 01-37-1417/12
29. februara 2012. godine
Sarajevo
Ministar
Prof. dr. Rusmir Mesihović, s. r.

Vi ste ovdje: Home Dokumenti Dokumenti PRAVILNIK O UVJETIMA, KAO I KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA DODJELU NAZIVA PRIMARIJUS